SOLVIS Garantija


 1. Papildus likumdošanā noteiktajai SOLVIS sniedz sekojošu garantiju:
  • 10 gadu garantija saules kolektoriem (plakanajiem un vakuuma cauruļu);
  • 10 gadu garantija siltuma akumulācijas tvertnei (pretkorozijas garantija);
  • 10 gadu garantija SolvisMax sadegšanas kameras hermētiskumam;
  • 5 gadu garantija visiem SOLVIS produktiem, ieskaitot elektroniskus, piedziņas un ar liesmu kontaktējošus komponentus;
  • 5 gadu garantija granulu katla SolvisLino korpusam (pretkorozijas garantija, pie nosacījuma kā tika pieslēgts funkcionējošs jaucējvārsts, kas nodrošina atpakaļgaitas ūdens temperatūru 45 °C);
  • 5 gadu garantija kolektoru stiprinājumiem un montāžas aksesuāriem;
  • juridiskām personām garantijas termiņš tiek atrunāts atsevišķi.
 2. Šī garantija ir spēkā, tikai ja SOLVIS produktus importē un uzstāda autorizētie SOLVIS partneri.
 3. Par garantijas gadījumu tiek atzīti tikai defekti, kas paradījās nekvalitatīvo materiālu izmantošanas ražošanā vai kļūdu pieļaušanas ražošanas procesā dēļ. Garantijas tiesības netiek attiecinātas uz sekojošām situācijām:
  • paradās dabiskā ceļā degradējošo komponentu vai ekspluatācijas materiālu (aizdedzes elektrodi, saules kolektoru siltumnesējs u.c.) defekti;
  • defekti, kas paradījās nepareizas glabāšanas, tiesisko un tehnisko normu un norādījumu (piemēram, pH līmenis apkures kontūros), instrukcijas neievērošanas rezultātā, kā arī ikgadējas servisa apkalpošanas ignorēšanas dēļ;
  • defekti, kas parādījās trešās puses rīcību vai nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, ugunsgrēka, vētras, negaisa, krusas, plūdu, ielaušanas mājā vai dzīvoklī, vandalisma gadījumā;
  • defekti, kas paradījās citu ražotāju komponentu iebūvēšanas sistēmā rezultātā, ja nav pieejama SOLVIS rakstiska atļauja;
  • defekti, kas parādījās tādēļ, ka netika izmantoti rekomendējamie kontrolieri, strāvas spriegums vai degviela.
  Turpmākie gadījumi, kuros garantijas tiesības nevar izmantot:
  • apkures sistēmas pārslodze;
  • apkārtējas vides faktoru iedarbībai pakļauto detaļu krāsojuma bojājumi;
  • tika izraisīti defekti pārmērīga halogēnu satura sadegšanas gaisā dēļ;
  • tika izraisīti defekti aizkaļķošanas dēļ;
  • apkures iekārta tika izmantota nepiemērotiem nolūkiem (piemēram, iekārtas jauda ir pārāk augsta vai pārāk zema);
  • defekti paradījās situācijā, kad apkures sistēma tika lietota pēc tam, ka bija atklāts cits defekts.
 4. Garantija darbojas tikai gadījumā, ja SOLVIS aprīkojumu uzstāda sertificēts specialists, ievērojot norādījumus. Garantija nedarbojas gadījuma, ja sveškomponenti tiek izmantoti SOLVIS oriģinālo komponentu aizvietošanai vai papildināšanai. Garantija nedarbojas arī gadījumā, ja oriģinālo komponentu uzstādīšana tika veikta bez sertificēta specialista līdzdalības.
 5. Garantijas termiņš sākas ar aprīkojuma piegādes datumu.
 6. Garantija darbojas tikai gadījumā, kad pilnīgi aizpildīts apkures sistēmas nodošanas ekspluatācijā protokols tiek iesniegts SOLVIS servisa dienestam viena mēneša laikā no nodošanas ekspluatācijā. Garantija netiek attiecināta uz produktiem, kuru nodošanas protokoli tika iesniegti vēlāk.
 7. Garantijas gadījumā SOLVIS izpilda savas garantijas saistības, izremontējot komponentu ar defektu vai aizstājot to ar jaunu, pēc sava uzskata.
 8. Garantijas tiesību izmantošanai pircējam ir jānodemonstrē pirkuma apstiprinājums (rēķins).
 9. Pēc garantijas tiesību izmantošanas garantijas termiņš netiek pagarināts.
 10. Augstāk aprakstīta garantija ir SOLVIS ražotāja garantija. Šie garantijas noteikumi netiek attiecināti uz SOLVIS partneriem. SOLVIS partneris, kas pārdeva pircējam aprīkojumu un veica montāžu, garantijas gadījumā nodrošina pircēja komunikāciju ar ražotāju. Dotais partneris, savukārt, sniedz garantiju uz montāžas darbiem. Šīs garantijas nosacījumus lūdzam precizēt, pasūtot SOLVIS apkures sistēmu.